how to implement style.display='none' instead of hidden in my script

Hi Experts,

I've got this working script that does what I want in a form. But the script makes the DIV in the form hide.

I would like the DIV to not be there at all. So I think I have to use style.display='none' but that does not work.

Hope you can help

<html>
<head>
<script type="text/javascript"> 
function Check() {
 
if (document.getElementById('akkoord').checked) {
    document.getElementById('commentaar').style.visibility = 'hidden';
		document.getElementById('commentaar1').style.visibility = 'hidden';
		document.getElementById('knopje').style.visibility = 'visible';
} else if (document.getElementById('gezien').checked) {
    document.getElementById('commentaar').style.visibility = 'visible';
		document.getElementById('commentaar1').style.visibility = 'hidden';
		document.getElementById('knopje').style.visibility = 'visible';
} else {
    document.getElementById('commentaar').style.visibility = 'hidden';
		document.getElementById('commentaar1').style.visibility = 'visible';
		document.getElementById('knopje').style.visibility = 'visible';
}
}
</script>
</head>
<body>

<form name="formulier" id="formulier" method="post">

<h3>Uw besluit ten t.o.v. bovenstaande concept jaargesprek verslag</h3>

<input type="radio" onclick="javascript:Check();" name="besluit" id="akkoord" >Ik ga akkoord met de inhoud van bovenstaand verslag. Als gevolg hiervan zal een kopie naar beide gesprekspartners verstuurd worden en zal een kopie van het verslag in het personeelsarchief worden opgenomen.Voor deze optie heeft het geen zin een opmerking te maken in het opmerkingen veld onder deze drie opties.</br>

<input type="radio" onclick="javascript:Check();" name="besluit" id="gezien" >Ik ga niet akkoord maar teken voor gezien. Waarbij u uw voorbehoud kunt noteren in bovenstaand opmerkingenveld. Als gevolg hiervan zal een kopie van het verslag inclusief uw opmerking naar beide gesprekspartners verstuurd worden en zal een kopie van het verslag inclusief uw opmerking in het personeelsarchief worden opgenomen.</br>
<input type="radio" onclick="javascript:Check();" name="besluit" id="nietakkoord" >Ik ben niet akkoord met de inhoud van het verslag. U kunt in het opmerkingen veld hierboven aangeven waar u het niet mee eens bent. Als gevolg hiervan zal uw gesprekspartner uw opmerking en besluit ontvangen en zal deze er op reageren door of de tekst aan te passen of door er met u over te spreken. <font color="red">Let op! U kunt slechts twee keer gebruikmaken van deze optie! Mocht u er na twee revisies nog uit zijn dan adviseren we u opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.Mogelijk kunt dan gezamelijk tot een definitieve versie komen.</font><br>
<div id="commentaar" style="visibility:hidden">
Type hieronder waarom u tekent voor gezien<br>
<textarea name="opmerking" rows="4" cols="100"></textarea><br>
</div>
<div id="commentaar1" style="visibility:hidden">
Type hieronder waarom u niet akkoord kunt gaan bovenstaande verslag<br>
<textarea name="opmerking" rows="4" cols="100"></textarea><br>
</div>
<div id="knopje" style="visibility:hidden"><tr>
<input type="submit" id="submit" name="submit" value="Uw reactie en besluit opslaan en automatisch mailen naar uw gesprekspartner"><br>
</div>
</form>
</body>
</html>

Open in new window

LVL 1
SteynskAsked:
Who is Participating?

[Product update] Infrastructure Analysis Tool is now available with Business Accounts.Learn More

x
I wear a lot of hats...

"The solutions and answers provided on Experts Exchange have been extremely helpful to me over the last few years. I wear a lot of hats - Developer, Database Administrator, Help Desk, etc., so I know a lot of things but not a lot about one thing. Experts Exchange gives me answers from people who do know a lot about one thing, in a easy to use platform." -Todd S.

Julian HansenCommented:
You need to do two things
1. Change your script to this
<script type="text/javascript"> 
function Check() {
  
 if (document.getElementById('akkoord').checked) {
  document.getElementById('commentaar').style.display = 'none';
  document.getElementById('commentaar1').style.display = 'none';
  document.getElementById('knopje').style.display = 'block';
 } else if (document.getElementById('gezien').checked) {
  document.getElementById('commentaar').style.display = 'block';
  document.getElementById('commentaar1').style.display = 'none';
  document.getElementById('knopje').style.display = 'block';
 } else {
  document.getElementById('commentaar').style.display = 'none';
  document.getElementById('commentaar1').style.display = 'block';
  document.getElementById('knopje').style.display = 'block';
 }
}
</script>

Open in new window


2. Change the style="visibility: hidden" on the divs to style="display:none" like so
<div id="commentaar" style="display:none">
 Type hieronder waarom u tekent voor gezien<br>
 <textarea name="opmerking" rows="4" cols="100"></textarea><br>
</div>
<div id="commentaar1" style="display:none">
 Type hieronder waarom u niet akkoord kunt gaan bovenstaande verslag<br>
 <textarea name="opmerking" rows="4" cols="100"></textarea><br>
</div>
<div id="knopje" style="display:none"><tr>
 <input type="submit" id="submit" name="submit" value="Uw reactie en besluit opslaan en automatisch mailen naar uw gesprekspartner"><br>
</div>

Open in new window

Working sample here

Experts Exchange Solution brought to you by

Your issues matter to us.

Facing a tech roadblock? Get the help and guidance you need from experienced professionals who care. Ask your question anytime, anywhere, with no hassle.

Start your 7-day free trial
SteynskAuthor Commented:
Excellent Julian. Thanks a lot
Julian HansenCommented:
You are welcome.
It's more than this solution.Get answers and train to solve all your tech problems - anytime, anywhere.Try it for free Edge Out The Competitionfor your dream job with proven skills and certifications.Get started today Stand Outas the employee with proven skills.Start learning today for free Move Your Career Forwardwith certification training in the latest technologies.Start your trial today
JavaScript

From novice to tech pro — start learning today.